دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرهاد   لشگرآرا

پست الکترونیکی : f.lashgarara@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید چمران اهواز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی ( ارشد و دکتری) از سال 1392عضویت در جوامع علمی

Member of Reviewer Committee 2015 4th International Conference on Nutrition and Food Sciences (ICNFS 2015), June 25-26, Bangkok, Thailand

 

Member of Reviewer Committee 2015 International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS2015), July 25-27, Beijing, China

 

Member of Technical Committee 2015 International Conference on Innovations in Chemical and Agricultural Engineering (ICICAE’2015), Feb 8-9, Kaula Lumpur, Malaysia

 

Member of Technical Committee 2nd International Conference on Food Security and Nutrition (ICFSN 2015), March 19-20, Florence, Italy

 

Member of the International Conference on Food Nutrition and Civil Engineering (ICFNCE’2015), March 14-15, Dubai, UAE

 

Member of Reviewer Committee 2015 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Science (ICBBS 2015), July 25-26, Bangkok, Thailand

 

Member of the Conference Technical Committee 2014 3rd International Conference on Nutrition and Food Sciences (ICNFS 2014), June 18-20,   Copenhagen,  Demark

 

Member of the Scientific Board of International Conference on Advances in Agricultural, Biological & Environmental Sciences (AABES-2014), October 15-16, Dubai, UAE

 

Member of the Conference Technical Committee 2013 2nd  International Conference on Biological and Life Science (ICBLS 2013), July 27-28, Moscow, Russia

 


نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ترویج و آموزش کشاورزی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 11

سمت اجرایی در دانشگاه : م.گ ترویج وآموزش کشاورزی وتوسعه(کشاورزی وروستایی)ارشدودکتری

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/12/03

فرهاد لشگرآرا

فرهاد لشگرآرا

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

^